Quy Định Mới Về Luật Đất Đai Ở Đồng Nai

Vào ngày 18-12-2020, Chính Phủ ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (gọi tắt là Nghị định 148) có hiệu lực từ ngày 8-2-2021. Hãy cùng datnenlongthanh.org tìm hiểu: “Quy Định Mới Về Luật Đất Đai Ở Đồng Nai”

Đặc biệt Quy Định Mới Về Luật Đất Đai Ở Đồng Nai 2021 đã bổ sung nhiều quy định mới về: giao đất, cho thuê đất, hỗ trợ cho thuê đất khi bị thu hồi mà người sử dụng đất không được bồi thường về đất…

I. Quy định mới về cấp lại giáy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nghị định 148 có Những “Quy Định Mới Về Luật Đất Đai Ở Đồng Nai” như sau:

Quy Định Mới Về Luật Đất Đai Ở Đồng Nai: về việc cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng khi dồn điền, đổi thửa.

Theo đó, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định, một trong những trường hợp được cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng đã cấp là “do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất”.

Còn theo Nghị định 148 về việc Quy Định Mới Về Luật Đất Đai Ở Đồng Nai 2021 thì việc “dồn điền đổi thửa” không phải cấp đổi các loại giấy chứng nhận mà là được cấp mới.

Ngoài ra, trình tự, thủ tục chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện đổi thửa theo Nghị định 148 cũng có các quy định mới như:

  • Yêu cầu rõ rầng: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ để Phòng Tài nguyên – môi trường trình UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận cho người đã thực hiện xong tách thửa, dồn thửa theo phương án được duyệt.

Bên cạnh đó, Nghị định 148 mới này cũng đã quy định, được làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở mới khi dồn điền đổi thửa trong trường hợp đất bị thế chấp.

Cụ thể như sau:

Trường hợp người sử dụng đất đang thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tổ chức tín dụng. Thì người sử dụng đất nộp bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho giấy chứng nhận đã cấp để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận mới.

Văn phòng đăng ký đất đai (hoặc bên dịch vụ làm giấy tờ) có trách nhiệm phải thông báo cho các danh sách trường hợp làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Xác nhận việc đăng ký thế chấp vào giấy chứng nhận sau khi được cơ quan có thẩm quyền ký cấp.

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI ĐỒNG NAI
NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI ĐỒNG NAI

II. Bổ sung một số các quy định thiết thực

Bên cạnh việc cụ thể hóa các quy định về thi hành Luật Đất đai năm 2013 thì Nghị định 148 đã bổ sung một số quy định mới cho các nghị định như:

Nghị định 43/2014/NĐ-CP; Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 6-1-2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Cụ thể như sau:

Nghị định 148 bổ sung cho Nghị định 43/2014/NĐ-CP Điều 9a quy định trách nhiệm tổ chức lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh và Điều 14b quy định giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất…

Đáng chú ý, Điều 14a, Nghị định 43/2014/NĐ-CP được bổ sung mới quy định chi tiết việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý.

Cụ thể như sau:

Ngoài các quy định thông thường như thuộc quỹ đất đã thu hồi, không có tranh chấp… thì các thửa đất nhỏ hẹp muốn được giao, cho thuê phải có diện tích, hình dạng không đủ tiêu chuẩn diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa phải phù Phù hợp các điều kiện như: với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được phê duyệt”.

Theo một số thông tin mà datnenlongthanh.org thu thập. Luật sư tại Đồng Nai: “Các quy định trước đây không quy định rõ tình huống đất công có diện tích nhỏ, nằm xen kẽ trong quỹ đất của dự án sẽ được giải quyết thế nào. Vì vậy, điều khoản mới này đã giải quyết được các lỗ hổng tồn tại thời gian qua trong công tác quản lý, thực thi các quy định về Luật Đất đai năm 2013.”

Ngoài ra đặc biệt:

Nghị định 148 cũng bổ sung Điều 19a vào Nghị định 47/2014/NĐ-CP, quy định việc hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng – an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà người sử dụng đất không được bồi thường về đất.

Duy nhất khi Nhà nước thu hồi đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của người đang sử dụng được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm thì người sử dụng đất được xem xét hỗ trợ thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh.


 

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời