Phê duyệt quy hoạch 2 phân khu của đô thị Nhơn Trạch

Theo UBND tỉnh, đến nay, đối với đô thị Nhơn Trạch đã có 2 đồ án quy hoạch phân khu của các phân khu 3.2 và 3.3 đã dược phê duyệt.

Đã có 2 phân khu của đô thị Nhơn Trạch được phê duyệt đồ án quy hoạch.

Theo quy hoạch chung đô thị mơi Nhơn Trạch sẽ có 12 phân khu. Đối với 10 phân khu còn lại, hiện các cơ quan chức năng đang thực hiện các bước lập và trình thẩm định.

Trong khi đó, đối với công tác lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2045, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tổng thể quá trình triển khai thực hiện theo quy hoạch chung đã được phê duyệt tại Quyết định số 455/QĐ-TTg (ngày 22-3-2016 của Thủ tướng Chính phủ. Từ đó, đề xuất quy mô diện tích, dự báo quy mô dân số (thu thập số liệu, dự báo nguồn dân số, dự báo gia tăng cơ học,…) của nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, làm cơ sở xác định dự toán kinh phí cho công tác lập và tổ chức thực hiện và đồng thời làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo.
Vi Quân