Đồ án quy hoạch chung đô thị Long Thành sẽ hoàn thành trong năm 2022

Theo Sở Xây dựng, để quy hoạch xây dựng phát triển đô thị Long Thành đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị lọai II và hình thành TX.Long Thành, hiện nay, UBND tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ xem xét ủy quyền và giao cho UBND tỉnh tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị Long Thành giai đoạn 2020- 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

đô thị long thành sẻ hoàn thành năm 2025
đô thị long thành sẻ hoàn thành năm 2025

Theo dự kiến đồ án quy hoạch chung đô thị Long Thành giai đoạn 2020- 2035, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ được hoàn thành trong năm 2022. Sau khi quy hoạch chung đô thị Long Thành được phê duyệt, UBND tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tổ chức lập quy hoạch phân khu, trong đó sẽ cụ thể hóa chức năng cho từng khu vực trong vùng xung quanh Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Hiện nay, các nội dung định hướng quy hoạch vùng xung quanh sân bay Long Thành đã được các sở, ngành của tỉnh và UBND H.Long Thành phối hợp với đơn vị nghiên cứu lập quy hoạch tích hợp trong nội dung quy hoạch vùng H.Long Thành định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đang trong quá trình thẩm định trình duyệt.

                                                                                                         Vi Quân